Gå til hovedinnhold

Etiske retningslinjer er retningslinjer eller prinsipper som gir veiledning om hva som anses som riktig eller galt i en bestemt kontekst eller innenfor en bestemt bransje. Slike retningslinjer er utformet for å hjelpe mennesker og organisasjoner til å ta beslutninger som er i samsvar med etiske verdier og normer.

Her er noen generelle prinsipper som ofte danner grunnlaget for etiske retningslinjer:

 1. Integritet: Handle ærlig, ærbødig og med rettferdighet. Vær pålitelig og oppfyll dine forpliktelser.
 2. Respekt: Behandle alle mennesker med verdighet, respekt og likeverd, uavhengig av deres bakgrunn, egenskaper eller meninger.
 3. Rettskaffenhet: Følg lover og regler. Unngå uredelig atferd som bedrageri, korrupsjon eller tyveri.
 4. Ansvarlighet: Ta ansvar for konsekvensene av dine handlinger og beslutninger. Vær beredt til å stå til rette for dem.
 5. Konfidensialitet: Respekter andres privatliv og oppretthold fortroligheten av sensitiv informasjon som er betrodd deg.
 6. Bærekraft: Ta hensyn til miljøet, samfunnet og fremtidige generasjoner i dine handlinger og beslutninger.
 7.  Rettferdighet: Behandle alle rettferdig og likeverdig. Unngå diskriminering eller urettferdig behandling basert på kjønn, rase, religion, nasjonalitet eller andre karakteristikker.

Det er viktig å merke seg at etiske retningslinjer kan variere avhengig av bransje, kulturelle forskjeller og kontekst. Mange organisasjoner utvikler egne etiske retningslinjer som er tilpasset deres spesifikke virksomhet og verdier. Disse retningslinjene kan adressere spesifikke problemstillinger og utfordringer som er relevante for organisasjonen.

Å følge etiske retningslinjer bidrar til å bygge tillit, opprettholde et godt omdømme og fremme en ansvarlig og bærekraftig praksis både på individnivå og organisasjonsnivå.

Omfang:

De etiske retningslinjene gjelder for samtlige av konsernets medarbeidere, også ansatte i midlertidige stillinger.

 • De gjelder dessuten for samtlige medlemmer i styrer også i datterselskapene.
 • All henvisning til virksomheten i disse etiske retningslinjene skal forstås som til konsernet som helhet.
 • Vi forventer og forutsetter at våre kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere tilslutter seg våre etiske retningslinjer.

Visjon:

Hjerte for havet – grønnvekst i blå næring

Formål

Vårt mål er å skape fornøyde kunder og bidra til et godt samfunn. Vi bidrar ved å sikre lønnsomhet i næringer vi har aktivitet gjennom en bærekraftig ressursforvaltning og ressurskontroll.

Skal vi lykkes med dette må ansatte og tillitsvalgte i Løvold Solution as opptre slik at det skapes troverdighet, tillit og respekt både mellom oss som kolleger/tillitsvalgte og i forhold til kunder, myndigheter og andre samarbeidspartnere.

Løvold Solution ansatte og tillitsvalgte skal reflektere samfunnet rundt oss med hensyn til likestilling og mangfold.

De følgende retningslinjer skal oppdateres ved behov, tas inn i styrets årshjul og behandles i Løvold Solution as HMS-utvalg/dialogmøte med de ansatte. Nyansatte og nye tillitsvalgte skal gjøres kjent med disse retningslinjene ved tiltredelse.

 1. Formål – retningslinjer
  Formålet med retningslinjene er å klargjøre forventninger til personlig atferd og opptreden. Ansatte skal utføre sitt arbeid, og tillitsvalgte skal skjøtte sine verv på en etisk forsvarlig måte. Alle tillitsvalgte og ansatte skal gjøres kjent med disse retningslinjene, og det forventes at de medvirker til at disse blir fulgt. Ledende ansatte og tillitsvalgte har et særlig ansvar for oppfølging av retningslinjene og skal gå foran som gode eksempler.
 2. Mobbing og trakassering
  I Løvold Solution as forventes alle å bidra til et arbeidsmiljø som sikrer likeverd, mangfold, toleranse og åpenhet. Det er nulltoleranse for trakassering, mobbing, diskriminering eller noen form for utilbørlig atferd ovenfor kolleger, andre tillitsvalgte, kunder eller samarbeidspartnere.
 3. Lojalitet
  Enhver arbeidstaker/tillitsvalgt i Løvold Solution as har plikt til å opptre lojalt overfor organisasjonen. Arbeidstakere/tillitsvalgte er forpliktet til ikke å aktivt handle eller opptre på en måte som kan skade Løvold Solution ass interesser. Samtidig innebærer lojalitetsplikten at en aktivt er forpliktet til å ivareta Løvold Solution ass interesser.
 4. Behandling av informasjon
  All informasjon du får som ansatt/tillitsvalgt i Løvold Solution as behandles med forsiktighet og lojalitet. All sensitiv informasjon fra våre kunder og samarbeidspartnere behandles konfidensielt. Det vises her til signerte taushetserklæringer både fra ansatte og styremedlemmer (pkt 13 i styrets instruks), samt Løvold Solution as personvernerklæring om behandling av persondata.
 5. Arbeidsgivers eiendeler
  Arbeidsgivers eiendeler, herunder datautstyr, benyttes til arbeidsrelaterte forhold. Det vises her til retningslinjer for datasikkerhet i virksomheten.
 6.  Sosiale medier
  Det forutsettes at du som ansatt/tillitsvalgt har et bevisst forhold til bruk av sosiale medier og hensyntar Løvold Solution as sitt omdømme og troverdighet ved bruk av disse.
 7. Tjenestereise og representasjon
  Retningslinjene gjelder også når ansatte er på tjenestereise, kurs eller andre arbeidsrelaterte arrangementer. Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold og ved informasjonsutveksling. Slik sosial omgang må imidlertid ikke ha en karakter som gjør at den kan påvirke beslutningsprosesser eller kan gi andre grunn til å tro det. I tvilstilfeller skal saken forelegges nærmeste overordnet, eller for tillitsvalgte, styreleder. Ansatte, eller tillitsvalgte, skal ikke uten samtykke fra overordnede/styreleder, akseptere fritidsreiser betalt av private bedrifter, organisasjoner og lignende som han/hun på vegne av virksomheten har kontakt med eller er medlem hos.
 8. Politikk for rusmiddelbruk
  I Løvold Solution as er det utarbeidet retningslinjer vedrørende rusmiddelbruk. Det er uakseptabelt å møte på jobb påvirket av rusmidler eller å innta rusmidler i arbeidstiden. Ved representasjon, tjenestereiser, deltakelse i kurs og konferanser og andre arbeidsrelaterte anledninger for ansatte og/eller tillitsvalgte, skal det vises måtehold med alkohol. Det forventes atferd som ikke svekker Løvold Solution ass omdømme.
 9. Miljø
  Løvold Solution vil i sine beslutninger inkludere miljøvurderinger og miljøkostnader der dette kan være relevant.
 10. Gaver til ansatte/tillitsvalgte
  Du skal ikke som ansatt/tillitsvalgt i Løvold Solution søke å sikre deg selv utilbørlige gaver eller personlige fordeler for deg eller dine nærstående. Det hender det at en mottar gaver når man representerer Laget. Det kan være på kurs, seminar eller i andre bedriftsrelaterte sammenhenger. I slike tilfeller skal arbeidstaker/tillitsvalgt orientere ledelsen/styreleder om gaven, og ledelsen/styreleder tar stilling til om den ansatte eller tillitsvalgte kan få beholde gaven eller om den skal benyttes i organisasjonen. Dette gjelder ikke for ubetydelige gaver som kaffekrus, penner, T-skjorter osv.
 11. Gaver til forretningsforbindelser
  Gaver til kunder og forretningsforbindelser skal være av moderat verdi og skal tildeles kunden som bedrift. Gaver til enkeltpersoner gis bare unntaksvis og skal godkjennes av nærmeste overordnede/styreleder. Mottakers regler for representasjon og gaver skal overholdes.
 12. Bierverv for ansatte
  Dersom en ansatt ønsker å ta styreverv, bijobber eller betalte oppdrag utenfor virksomheten skal dette klareres med Løvold Solution ledelse. Se også skjema for Arbeidsavtale hvor dette er omtalt.
 13. Grunnleggende menneskerettigheter – Åpenhetsloven
  Løvold Solution skal kartlegge og vurdere eventuell negativ påvirkning og brudd på grunnleggende menneskerettigheter i vår egen virksomhet, leverandørkjede og våre forretningsforbindelser i samsvar med de føringer som følger av Åpenhetsloven. Løvold Solution skal stadig gjøre aktsomhetsvurderinger for å sikre at grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ivaretas. Som en del av aktsomhetsvurderingene skal risiko for fortsatt negativ påvirkning vurderes. Arbeidet skal offentliggjøres. Løvold Solution as skal i samsvar med kravene i Åpenhetsloven tilstrebe seg å behandle krav om innsyn i dokumenter tilknyttet dette arbeidet så fort som råd er, og senest innen tre uker.
 14. Varsling av kritikkverdige forhold
  Løvold Solution ønsker en åpen holdning til å melde fra om kritikkverdige forhold, herunder brudd på de etiske retningslinjene. For ansatte er det utarbeidet egne retningslinjer som viser hvordan du skal forholde deg ved varsling av kritikkverdige forhold. Løvold Solution har et elektronisk varslingssystem «Mitt varsel»10.05 Varsling hvor retningslinjer fremgår.

Det er i «Mitt varsel» også mulig å varsle anonymt.

 1. Overtredelse av retningslinjene
  Overtredelse av våre retningslinjer vil bli fulgt opp og kan for ansatte i alvorlige tilfeller medføre konsekvenser for ansettelsesforholdet. For tillitsvalgte kan overtredelse føre til suspensjon, eventuell utestengelse eller fratakelse av verv.

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.